آدرس:

تهران، خیابان آزادی، انتهای خیابان اسکندری شمالی، شماره 144

تلفن تماس:

صنعت حمل و نقل

آنچه از حمل و نقل هوایی باید بدانیم

آنچه از حمل و نقل هوایی باید بدانیم

آنچه از حمل و نقل هوایی باید بدانیم در سال 2021، 63.1 میلیون تن محموله با هواپیما در سراسر جهان انتقال داده شد. در حالی که راههای دیگری برای انتقال مرسولات، مثل روشهای زمینی و دریایی وجود دارد، حمل ...